Naszą misją jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razem z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Aktualności 2013/2014 Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tys. Euro
2014-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tys euro

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 Euro, zamówienie poza regulacjami

ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1. Zamawiającym jest:

                                               Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

                                               im. Polskiej Macierzy Szkolnej

Adres:                                                                 ul. Piękna 7a

                                                                                              05-300 Mińsk Mazowiecki

Adres poczty elektronicznej:                     lo1pms@lo1pms.pol.pl

Adres strony internetowej:                       www.lo1pms.pol.pl

Numer telefonu:                                            (25) 758 51 02

                Numer faksu:                                                   (25) 758 51 02 w. 14

                Godziny urzędowania:                                 od 800 do 1600

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnym nieobjętym regulaminem ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 000 Euro. Postępowanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont korytarza i wejścia do starego budynku gimnazjum z wykonaniem odwodnienia i naprawy tynków elewacji nad dachem.

 

4.  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Remont obejmuje wykonanie prac zawartych w przedmiarze robót tj. malowanie klatki schodowej, odwodnienie budynku i naprawa tynków elewacji nad dachem.

Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia z zastosowaniem rozwiązań technicznych w nim zawartych i określonych materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania  przedmiotowego remontu.

Przedmiar robót dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie w godzinach urzędowania.

 

5. Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie w/w robót planuje się w terminie od 01 do 31.07.2014 roku.

 

6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena = 100%. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta złożona zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, zawierająca najniższą cenę za całość przedmiotu zamówienia.

 

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać  do dnia 27.06.2014 do godz. 1100  w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7a w  sekretariacie szkoły .

Koperta winna zawierać dokładny adres Wykonawcy oraz napis OFERTA NA :  „Remont korytarza w budynku  gimnazjum”.

 

 

8. Kontakt z oferentami:

Upoważniony do kontaktu z oferentami jest  P. Andrzej Piłatkowski  codziennie w godzinach od 900 do 1500  w siedzibie Zamawiającego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7a,  lub pod numerem telefonu 25 758 51 02.

 

9. Postanowienia końcowe:

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia.  Nie dopuszcza się składania ofert      częściowych,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub odwołania warunków niniejszego przetargu bez podania przyczyn i nie wybrania którejkolwiek z ofert,

- Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie składania ofert nie wezmą udziału w przetargu,

- Zamawiający  niezwłocznie powiadomi telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie uczestników postępowania przetargowego o jego wyniku albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej,

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie zostanie podpisana umowa, nie później jednak niż następnego dnia po wyborze oferty,

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Mińsk Mazowiecki dnia 16.06.2014r.

Przedmiar robót

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl