Naszą misją jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razem z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Aktualności 2016/2017 Remont wakacyjny 2017 GiLO
2017-06-08

Remont wakacyjny 2017 GiLO

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

im. Polskiej Macierzy Szkolnej

ul. Piękna 7A 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax 25 758 51 02

email: lo1pms@lo1pms.pol.pl

www:lo1pms.pol.pl

Zapytanie Ofertowe do 30 000 euro

na wykonanie robót remontowo - budowlanych w GiLO.

I.ZAMAWIAJĄCY

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

im. Polskiej Macierzy Szkolnej

ul. Piękna 7A 05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP: 822-10-96-528,

REGON: 000258572

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :

  a) pokrycia dachu papą termozgrzewalną na 1/3 budynku liceum, przebudowa  15 sztuk kominów wentylacyjnych ponad dachem, wymiana obróbek blacharskich i rynien,

  b) remont  podłogi z wymianą wykładziny na podłodze oraz malowanie sali 21 w liceum,

  c) remont i malowanie siłowni oraz klatki schodowej przy sali gimnastycznej I w budynku liceum,

  d) remont i malowanie krótkiego korytarza na I piętrze w liceum,

  Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 2 do zapytania.

2. Wymagana gwarancja - 36 m-cy .

3. W celu realizacji zamówienia materiały zabezpiecza w 100% Wykonawca.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części  zamówienia podwykonawcom.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania (należy dołączyć stosowne oświadczenie dotyczące n/w tematów):

      - posiadający uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,

      - posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

      - znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 03.07 do 11.08.2017 roku .

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz z kosztorysami ofertowymi opracowanymi na podstawie załączonych przedmiarów robót.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres a.pilatkowski@lo1pms.pol.pl   , kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piękna 7a do dnia 14.06.2017 roku, do godziny 1100

2. Po dokonaniu oceny ofert  wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty  zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia 19.06.2017 roku do godziny 1400 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem   www:lo1pms.pol.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczono na stronie: www:lo1pms.pol.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 -cena -100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www:lo1pms.pol.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela  Andrzej Piłatkowski

pod numerem telefonu 25 758 51 02

oraz adresem email:  a.pilatkowski@lo1pms.pol.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1  -  Formularz Oferty

Zał. Nr 2  -  Przedmiary robót

Zał. Nr 3  -  Projekt umowy.

Pliki do pobrania.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Zapytanie ofertowe + Załączniki.

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl