Naszą misją jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razem z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Aktualności 2017/2018 Zapytanie Ofertowe na wykonanie robót remontowo - budowlanych w GiLO
2018-06-08

Zapytanie Ofertowe na wykonanie robót remontowo - budowlanych w GiLO

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

im. Polskiej Macierzy Szkolnej

ul. Piękna 7A 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax 25 758 51 02

email: lo1pms@lo1pms.pol.pl

www: lo1pms.pol.pl

Zapytanie Ofertowe do 30 000 euro

na wykonanie robót remontowo - budowlanych w GiLO.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

im. Polskiej Macierzy Szkolnej

ul. Piękna 7A 05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP: 822-10-96-528,

REGON: 000258572

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali lekcyjnej i zaplecza (montaż drzwi wewnętrznych, wymiana podłogi na zapleczu i malowanie) w budynku Liceum.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

2. Wymagana gwarancja - 36 m-cy.

3. W celu realizacji zamówienia materiały zabezpiecza w 100% Wykonawca.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części  zamówienia podwykonawcom.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania (należy dołączyć stosowne oświadczenie dotyczące n/w tematów):

- posiadający uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,

- posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 02.07 do 03.08.2018 roku .

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz z kosztorysami ofertowymi opracowanymi na podstawie załączonych przedmiarów robót.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres a.pilatkowski@lo1pms.pol.pl, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piękna 7a do dnia 21.06.2018 roku, do godziny 1000.

2. Po dokonaniu oceny ofert  wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty  zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia 22.06.2018 roku do godziny 1300 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem   www.lo1pms.pol.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczono na stronie: www.lo1pms.pol.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

-cena -100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.lo1pms.pol.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela  Andrzej Piłatkowski

pod numerem telefonu 25 758 51 02

oraz adresem email: a.pilatkowski@lo1pms.pol.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1  -  Formularz Oferty

Zał. Nr 2  -  Przedmiar robót

Zał. Nr 3  -  Projekt umowy

Mińsk Mazowiecki, dnia 8 czerwca 2018 r.

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl