Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razam z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Rekrutacja Rekrutacja liceum Zarządzenia MKO

Zarządzenia MKO i załączniki

Rekrutacja do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019

ZARZĄDZENIE Nr 5

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 7 lutego 2018 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013r. oraz zarządzeniem Nr 72 z dnia 28 października 2015r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) oraz art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1.    Harmonogram Rekrutacji stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.    Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 3.    Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej, Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty
w Warszawie.

§ 4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

                     -/-

Aurelia Michałowska

 
 
 
 

Nazwa dokumentu dokument
do pobrania 

 

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl